Nội quy đang tu chính lần thứ 4 sẽ hoàn tất trước 30 tháng 9 năm 2017

 

ĐẠI CƯƠNG

 

Khái niệm tổng quát.


Chúng tôi là những cựu SQHQ Khóa 19 Nha Trang có nhiệt tâm chân thật; quyết tâm muốn kết hợp lại màu áo Hải Quân của Gia-Đình Đệ-Nhị Thiên-Xứng, tha thiết kêu gọi các bạn đồng khóa đồng tâm hòa mình một chí hướng, thành thực ngồi lại với nhau để cùng: thắt chặt tình thân hữu, binh vực và tương trợ lẫn nhau trong tinh thần tương thân tương ái..

CHƯƠNG I: Danh Xưng Và Trụ Sở
 

Khoản I: Danh Xưng
Hội đã được thành lập với sự tán thành của đa số thành viên Đệ Nhị Thiên Xứng (TX2) tham dự vào ba buổi họp mặt lịch sử đầu tiên của khóa tại Hoa Kỳ: thứ nhất vào ngày 28 tháng 2, 1976 tại New York City của Hội Thân Hữu Đệ Nhị Thiên Xứng, thứ hai vào ngày 19 tháng 2, 1977 tại miền Nam California của Hội Ái Hữu Đê Nhị Thiên Xứng, và vào Đại Hội Thống Nhất Đệ Nhị Thiên Xứng ngày 24, 25 và 26 tháng 7, 1981 tại Oklahoma City. Tất cả 100% TX2 tham dự đã đồng ý lấy danh xưng chung của hội là: Hội Đệ-Nhị Thiên-Xứng, của các MiềnChi Hội Thiên Xứng II (TX2)
 

Khoản II: Trụ Sở
Trụ sở và Văn phòng Hội tạm thời đặt tại tư gia của vị Hội Trưởng đương nhiệm, Trụ Sở và Văn phòng Chi Hội cũng được đặt tại tư gia của Chi Hội Trưởng đương nhiệm và có thể đặt lại tùy theo nhu cầu thành viên Ban Chấp Hành cùng điều kiện địa dư cho phép.

CHƯƠNG II: mục tiêu

    (a) Thắt chặt mối dây liên lạc trong tình tương thân tương ái giữa các TX2 và gia đình trên toàn thế giới.
    (b)Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, yểm trợ tinh thần lẫn vật chất cho nhau nhất là những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
    (c)Thông báo tin tức cho nhau, giới thiệu công ăn việc làm thích hợp cho nhau khi cần thiết.
   
CHƯƠNG III: Tôn Chỉ

Hội hoạt động với bất vụ lợi cá nhân, độc lập, không ảnh hưởng cá nhân hoặc đoàn thể khác, và tuyệt đối không hoạt động chính trị. Hội chỉ hoạt động đơn thuần trên lãnh vực xã hội, hỗ trợ và giúp đỡ các bạn đồng khóa trong tinh thần tương thân tương ái.


CHƯƠNG IV: Hội Viên

Hội viên gồm có hội viên chánh thức và hội viên danh dự.

Khoản I: Hội Viên chánh thức
Tất cả Cựu Sĩ Quan Hải Quân Khóa 19 Nha Trang Việt Nam có mặt trên thế giới, kể cả các TX2 hiện còn lại tại VN

Khoản II: Hội Viên Danh Dự
Những cựu Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam khác, các cán bộ, giáo sư quân trường, những thân nhân & thân hữu của gia đình Đệ Nhị Thiên Xứng và được ít nhất là hai hội viên chánh thức giới thiệu.

CHƯƠNG V: Nhiệm vụ & Quyền lợi

Nhiệm Vụ và Quyền Lợi được phân định như sau:
Khoản I:
         1. Nhiệm Vụ Hội Viên Chánh Thức
(a) Tự do tham dự vào các hoạt động của hội.
(b) Được quyền đề cử, ứng cử vào các chức vụ trong Ủy Ban Điều Hành Hội, hoặc Chi Hội. Quyền bầu cử và biểu quyết mọi ý kiến cùng tham dự các hoạt động của Hội hoặc Chi Hội.
(c) Được quyền từ chối mọi công việc nếu thấy đi ngược lại với tinh thần của Bản Nội Quy này và lý do cá nhân.
       

         2. Nhiệm vụ Hội Viên Danh Dự
Được quyền dự thính các buổi họp của Hội và Chi Hội, tham dự các công tác về sinh hoạt của Hội (nếu thấy không gì trở ngại) khi có yêu cầu, Hội Viên Danh Dự không bị ảnh hưởng các điều khoản khác của Hội Viên Chánh Thức.

Khoản II: Quyền Lợi
Tất cả các Hôi Viên đều được giúp đỡ trong tinh thần " tương thân tương ái " về vật chất cũng như tinh thần khi Hội Viên gặp phải hoàn cảnh khó khăn.

CHƯƠNG VI: Niên Liễm & Ngân Quỹ & Điều Hành Quỹ Tương Tế VN

 Khoản I: Niên liễm cho Hội viên Chánh Thức
Để điều hành Hội, niên liễm được ấn định tùy theo quyết định của từng Chi Hội. Khoản này không áp dụng cho các Hội viên Danh Dự.
Khoản II: Ngân Quỹ
Ngân quỹ được chia ra làm 3 quỹ như sau:
                1.Quỹ Tương Tế VN:

Để lo việc quan hôn tang tế và giúp đỡ các gia đình TX2 còn lại VN gặp phải hoạn nạn nhưng không đủ khả năng cáng đáng chi phí.
                2.Quỹ Trung Ương:

Dành cho những chi phí khẩn cấp và để ứng trước cho hoạt động chung của khoá như tổ chức Đại Hội, thực hiện các quà lưu niệm v.v..
                3.Quỹ Thông Tin Báo Chí:

Để chi phí các công việc ấn loát đặc san của khóa, cước phí bưu điện, chi phí duy trì Tranh Nhà trên mạng v.v.
Khoản III: Điều Hành Quỹ Tương Tế VN

Chi Hội Trưởng Việt Nam trách nhiệm và toàn quyền sử dụng ngân khoản từ Tổng Thủ Quỹ gởi về, chiếu theo tinh thần của Điều 1, Khoản II, Chương VI.và cùng Thủ Quỹ báo cáo lên Tổng Thủ Quỹ hàng năm thông qua Ủy Ban Thông Tin Báo Chí để được tường trình đến tất cả toàn thể hội viên.


CHƯƠNG VII: Tổ Chức,Cố Vấn,  Điều Hành & Trách Nhiệm

        Khoản I: Tổ Chức
Hội Đệ Nhị Thiên Xứng được tổ chức gồm có:
               1/ Ban Đại Diện ( Ban Tham Mưu) Trung Ương:
                   
o Một TX2 Hội Trưởng, Đại Diện Khóa
                    o Một TX2 Đặc Trách Tổng Thư Ký kiêm Phát Ngôn Viên
                    o Một TX2 Đặc Trách Thông Tin & Báo Chí

                    o Một TX2 Đặc Trách Tài Chánh ( Tổng Thủ Quỹ )
                    o Một TX2 Đặc Trách Trang Nhà ( Web Master )

                2/ Ban Đại Diện Chi Hội:

                    o Một TX2 Chi Hội Trưởng ( Vị này đương nhiên kiêm nhiệm chức vụ Hội Phó của Hội Đệ Nhị Thiên Xứng)
                    o Một TX2 Chi Hội Phó
                    o Một TX2 Thư Ký
                    o Một TX2 Thủ Quỹ.

Tùy theo nhân sự Chi Hội Phó & Thư Ký có thể do cùng một TX2 đảm trách.


                3/ Hiện tại hoạt động của Hội có 6 Chi Hội:


                    o Chi Hội TX2 Đông Hoa Kỳ
                    o Chi Hội TX2 Trung Hoa Kỳ
                    o Chi Hội TX2 Tây Bắc Hoa Kỳ

                    o Chi Hội TX2 Tây Nam Hoa Kỳ
                    o Chi Hội TX2 Úc Đại Lợi.

                    o Chi Hội TX2 Việt Nam

Chi Hội TX2 Đông Hoa Kỳ: nơi có các Đệ Nhị Thiên Xứng ở các tiểu bang: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Washington D.C., Ohio, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida và Miền Đông Canada (Eastern Time).

 

Chi Hội TX2 Trung Hoa Kỳ: nơi có các Đệ Nhị Thiên Xứng ở các tiểu bang: Texas, Louisiana, Alabama, Mississippi, New Mexico, Colorado, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Indiana, Illinois, Nebraska, Iowa, South Dakota, North Dakota, Minnesota, Wisconsin, và Michigan.

 

Chi Hội TX2 Tây Bắc Hoa Kỳ: nơi có các Đệ Nhị Thiên Xứng ở các tiểu bang California ( Bắc ), Nevada, Utah, Idaho, Wyoming, Oregon, Washington, Montana, và miền tây bắc Canada.

 

Chi Hội TX2 Tây Nam Hoa Kỳ: nơi có các Đệ Nhị Thiên Xứng ở các tiểu bang California ( Nam ), Arizona, Mexico, Hawaii, Alaska và các nước ở Âu Châu.

 

Chi Hội TX2 Úc Đại Lợi: nơi có các Đệ Nhị Thiên Xứng ở Úc Đại Lợi, Phi Châu và Á Châu ( ngoại trừ Việt Nam - đã có Chi Hội Việt Nam )

 

Chi Hội TX2 Việt Nam: nơi có tất cả Đệ Nhị Thiên Xứng còn lại tại quê nhà Việt Nam.
 

      Sơ đồ tổ chức Hội Đệ Nhị Thiên Xứng.


                                                                            


       
        Khoản II: Hội Đồng Cố Vấn

                1/ Bên cạnh Ban Đại Diện Trung Ương & Ban Đại Diện Chi Hội còn có một Hội Đồng Cố vấn ( HĐCV), HĐCV nầy gồm tất cả các Cựu Hội Trưởng & Cựu Chi Hội Trưởng.

                2/ Các thành Viên trong HĐCV có thể được mời vào Ban Đại Diện Trung Ương hay Ban Đại Diện Chi Hội.

                3/ HĐCV sẽ sát cánh và cố vấn, giúp đở cho Hội Trưởng và Ban Tham Mưu hoàn thành nhiệm vụ & trách nhiệm giao phó về cả 3 lảnh vực: Nghi Lễ, Nội Vụ & Ngoại Vụ.

                4/ Hội Đồng Cố Vấn không có quyền trất phế Hội Trưởng, nhưng có quyền triệu tập và thành lập Ủy Ban Tu Chính Hoạt Động của Hội để trưng cầu ý kiến tín nhiệm hay bất tín nhiệm Hội Trưởng & Ban Tham Mưu chiếu theo Chương X của Bản Nội Quy nầy.

 

        Khoản III: Điều Hành & Trách Nhiệm

Điều hành & Trách Nhiệm được phân định như sau:

 

                1/ Hội Trưởng, Đại Diện Khóa: Trách nhiệm điều hành tổng quát, đôn đốc, phối hợp hoạt động của Hội trong tinh thần bản Nội Quy.
                2/ Hội Phó Hội Đệ Nhị Thiên Xứng kiêm Chi Hội Trưởng Chi Hội: Hoàn toàn trách nhiệm điều hành về các hoạt động của Chi Hội, báo cáo mọi trở ngại nếu có lên Hội Trưởng; phụ giúp Hội Trưởng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Chi Hội và Hội về nội vụ cũng như ngoại vụ.

                3/ TX2 Đặc Trách Tổng Thư Ký kiêm Phát Ngôn Viên của Hội: Giám sát, điều hành, thiết lập và lưu trử các hồ sơ, văn kiện, nội quy. Phối hợp với Ban Tham Mưu Trung Ương, Ban Tham Mưu Chi Hội và các TX2 trong HĐCV để giúp đở Hội Trưởng và Ban Tổ Chức về phần Nghi Lễ trong các buổi Đại Hội và cũng là phát ngôn viên của khóa.

                4/ TX2 Đặc Trách Tài Chánh Trung Ương là Tổng Thủ Quỹ: Lưu giử và điều hành Quỹ Trung Ương, Quỹ Báo Chí và Quỹ Tương Tế VN. Giám sát phối hợp với các Thủ Quỹ Miền theo tinh thần Chương VI trên của Bản Nội Quy nầy; báo cáo chi thu về Ủy Ban Thông Tin Báo Chí để được thông báo đến tất cả các Hội Viên trên toàn thế giới.

                5/ TX2 Đặc Trách Thông TIn & Báo Chí: Phối hợp với các Chi Hội nhật tu danh sách địa chỉ, điện thư của tất cả các Đệ Nhị Thiên Xứng, thực hiện "Bản Tin Nội Bộ " hay "Đặc San TX2" ít nhất mỗi năm hai kỳ ( gần kề Tết VN và vào tháng 7 mỗi năm dù khóa có tổ chức Đại Hội hay không ). Thông báo mọi tin tức của hội đến tất cả các Hội Viên, nhất là việc Quan Hôn Tang Tế.

                6/ TX2 Đặc Trách Trang Nhà ( Web Master ):  Phối hợp với Ban Tham Mưu Trung Ương & Ban Tham Mưu Chi Hội nhất là cùng với TX2 Đặc Trách Thông Tin Báo Chí nhật tu danh sách hội viện, điện thư hội viên, đăng & lưu trữ các điện thư tin tức liên quan đến tất cả hội viên ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, tu chính danh sách và đăng phân ưu các cố TX2, cập nhật hóa trang Văn Nghệ, đăng những bài viết của hội viên nếu thấy không ngược lại tinh thần bản Nội Quy nầy. Phối hợp với Ban Tham Mưu Trung Ương và HĐCV mở phụ trang cho những kỳ Đại Hội sắp tới.

                7/ Phó Chi Hội Trưởng: ( Miền Đông, Trung , Tây Bắc và Tây Nam Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi & Việt Nam ). Nhiệm vụ giúp Chi Hội Trưởng điều hành Chi Hội nhà, tổ chức các buổi họp khóa địa phương, phối hợp với các Chi Hội tổ chức Đại Hội cho toàn khóa.

                8/ Thư Ký Chi Hội: Giám sát, điều hành, hoạt động của Chi Hội theo đúng chỉ thị của Chi Hội Trưởng, phụ giúp Tổng Thư Ký trung Ương, lưu trữ văn kiện của Chi Hội nhà.

                9/ Thủ Quỹ Chi Hội: Báo cáo chi thu hàng lục cá nguyệt lên Chi Hội Trưởng và hàng năm lên Tổng Thủ Quỹ Trung Ương, phối hợp việc chi thu ngân quỹ, niên liễm với Ban Tham Mưu Chi Hội và Trung Ương theo tinh thần Chương VI của Bản Nội Quy nầy.


CHƯƠNG VIII: Hoạt Động

        Khoản I: Mỗi năm họp khóa ít nhất một lần tại Chi Hội và mỗi hai năm Đại hội một lần tại một địa điểm được đa số hội viên chọn, sau khi thăm dò ý kiến 9 tháng hay một năm trước khi Ban Tham Mưu Trung Ương quyết định chọn nơi tổ chức.
        Khoản II: Tên của kỳ Đại Hội hai năm một lần này gọi là: Đại Hội TX2 Kỳ XX năm ______. Thời gian có thể là tháng 2 kỷ niệm ngày ra khơi của khóa, hay tháng 7 sau một tuần của Lễ Độc Lập Hoa Kỳ hoặc là do đa số hội viện đồng ý. Trước ngày Đại Hội từ 9 tháng đến một năm Hội Trưởng & Ban Tham Mưu Trung Ương sẽ phối hợp với Chi Hội nơi tổ chức Đại Hội để lập ra Một Ban Tổ Chức cho Đại Hội, có thể Ban Tham Mưu của Chi Hội là Ban Tổ Chức cho Đại Hội và đề cử hay bầu thêm các Ủy Viên, Ủy Ban phụ giúp nếu cần.
        Khoản III: Với sự phối hợp không thiên vị cá nhân của Trung Ương trong tinh thần Bản Nội Quy, mọi ý kiến xây dựng của hội viên đều được tôn trọng.
        Khoản IV: Nếu chưa được bầu Hội Trưởng mới trong thời gian ấn định vì lý do ngoài ý muốn như thiên tai, chiến tranh ...Hội Trưởng đương nhiệm ( nếu không từ nhiệm ) vị nầy có thể phải đảm trách nhiệm vụ này cho đến khi triệu tập được Đại Hội dưới sự giám sát của các Chi Hội Trưởng, thời gian triệu tập Đại Hội không quá 6 tháng. Hội Trưởng không được quyền giải tán Hội hoặc phủ quyết ý kiến cá nhân.
        Khoản V: Nếu Hội Trưởng từ nhiệm trong thời gian còn tại chức, Hội Đồng Cố Vấn sẽ thi hành theo khoản II Chương XI, Quyền Xử Lý Thường Vụ.
        Khoản VI: Không được sử dụng ngân quỹ của Hội vào việc đầu tư dưới mọi hình thức. Khoản nầy có thể thay đổi nếu thấy có ích lợi chung cho hội.

        Khoản VII: Những hoạt động của Chi Hội được Độc Lập trên một số địa hạt, tuy nhiên tôn chỉ phải theo tinh thần Chương III  của Bản Nội Quy nầy.

        Khoàn VIII: Không thiên vị cá nhân, công bằng và đứng đắn theo tinh thần của Bản Nội Quy & tinh thần tương thân tương ái của Đại Gia Đình TX2.


CHƯƠNG IX: Bầu Cử & Ứng Cử

        Khoản I: Bầu Cử
Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành Trung Ương là bốn năm và được tái tín nhiệm 1 kỳ ( tổng cộng 8 năm ). Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành Chi Hội  là ba năm và được tái tín nhiệm 2 kỳ ( tổng cộng 9 năm ). Bầu cử bằng cách phổ thông đầu phiếu qua bưu điện hoặc điện thư.
            o Thể thức bầu cử Hội Trưởng (Trung Ương) sẽ được thực hiện vào tháng 7 của năm mãn nhiệm kỳ Ban Chấp Hành. Trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 06 năm đó, Hội Trưởng đương nhiệm thành lập một Ủy Ban Bầu Cử gồm tất cả các Chi Hội Trưởng cùng với TX2 Đặc Trách Thông Tin Báo Chí & TX2 Đặc Trách Trang nhà ( Web Master ) sẽ lo về việc ứng cử bầu cử tân Hội Trưởng bằng cách liên lạc đến tất cả hội viên để lập danh sách các Ưng Cử Viên được đề cử hay tình nguyện & chọn phương pháp bầu cử qua điện thư hay bưu điện.. & chọn phương pháp mở phiếu, đồng thời Hội Trưởng đương nhiệm sẽ tìm chọn một địa điểm để làm nơi bầu cử và mở phiếu

            o Khi nhận được phiếu bầu qua thư hay điện thư các Đệ Nhị Thiên Xứng ở xa không tham dự bầu cử sẽ được bỏ phìếu bằng điện thư hay thư gởi đến địa điểm trên. Nếu lý do nào đó không gởi kịp trước ngày mở phiếu, một buổi họp khóa sẽ được tổ chức tại nhà Chi Hội Trưởng và thông báo kết quả bằng điện thoại đến địa điểm bầu cử vào ngày mở phiếu như đã được ấn định trước.
            o Danh sách Ứng cử viên sẽ được thông báo đến tất cả hội viên vào trung tuần tháng 2 của năm mãn nhiệm kỳ của BCH.
            o Chỉ bầu cử Hội Trưởng Trung Ương, còn các nhiệm vụ và chức vụ khác trong Ban Tham Mưu Trung Ương sẽ được đề cử.
            o Việc bầu cử Chi Hội Trưởng hoàn toàn do Chi Hội đảm trách.

        Khoản II: Ứng cử
            0 Tự nguyện hoặc đề cử, tất cả Đệ Nhị Thiên Xứng có quyền tự nguyện hoặc đề cử bất cứ ai trong khóa ra ứng cử chức vụ Hội Trưởng (Trung Ương) xin gởi tên đến Ủy Ban Bầu Cử & Ủy Ban Thông Tin Báo Chí trong thời gian nêu ở khoản I. Ứng cử viên có quyền rút tên ra danh sách ứng cử viên với lý do chính đáng, nhưng phải thực hiện trước 3 tháng tính đến ngày mở phiếu.

            o Các Cựu Hội Trưởng & Cựu Chi Hội Trưiởng có thể được tái đề cử hoặc tái ứng cử Hội Trưởng hoặc Chi Hội Trưởng sau khi rời chức vụ 4 năm.

CHƯƠNG X: Bất Tín Nhiệm & Giải Tán
 

Khi 3/4 Chi Hội Trưởng bất tín nhiệm, Ban Chấp Hành tự động giải tán và bầu lại theo tinh thần Chương IX của Bản Nội Quy này. Nếu thành viên nào trong Ban Đại Diện vi phạm các mục tiêu và tôn chỉ của hội, Ban Tham Mưu của khóa và các Chi Hội Trưởng sẽ quyết định về thành viên này.

Hội sẽ hoạt động trường kỳ cho đến khi không còn Đệ Nhị Thiên Xứng nào trên hoàn cầu nữa.


CHƯƠNG XI: Tu Chính Nội Quy & Quyền Xử Lý Thường Vụ

        Khoản I: Tu Chính
Bản Nội Quy của Hội Đệ Nhị Thiên Xứng có thể được tu chính cho phù hợp với hoàn cảnh của Hội và Chi Hội, với sự chấp thuận của 3/4 hội viên chánh thức.

Tu chính  Nội Quy sẽ do một Ủy Ban được thành lập do sự đề cử của đương nhiệm Hội Trưởng. Ủy Ban Tu Chính Nội Quy có thể mời bất cứ TX2 nào không nhất thiết phải có tên trong Ban Tham Mưu hay HĐCV. Sau khi tu chính nội quy xong Ủy Ban Tu Chính Nội Quy sẽ trình lên Hội Trưởng, Ban Tham Mưu Trung Ương, các Chi Hội Trưởng, Ban Tham Mưu Chi Hội & Hội Đồng Cố Vấn duyệt xét trước khi gởi đến các hội viên chánh thức.
        Khoản II:Quyền Xử Lý Thường Vụ
            (a) Chi Hội : Quyền Xử Lý Thường Vụ Chi Hội Trưởng là Chi Hội Phó, các Ủy Viên khác đương nhiên xử lý thường vụ CHP cho đến khi bầu lại.
            (b)Trung Ương:.Quyền Xử Lý Thường Vụ chức vụ Hội Trưởng là một trong các Hội Phó và do quyết định của các Chi Hội Trưởng. Các Ủy Viên khác sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi có tân Hội Trưởng.
        Khoản III: Sau khi tu chính nội quy, trong thời gian đương nhiệm kỳ, mọi sự thi hành trái ngược với Bản Nội Quy đều không được chấp nhận.

                                     

                               Làm tại Dallas ngày 21 tháng 2 năm 1987

             TM Ủy Ban Tu Chính Hoạt Động Tổ Chức Hội Đệ II TX soạn thảo                                                        
             TX2 Trương bá Côn

             Tu chính lần thứ 1 ngày 01/01/1995-Ủy Ban Tu Chính Nội Quy.                           
             Tu chính lần thứ 2 ngày 10/01/1998-Ủy Ban Tu Chính Nội Quy.

             Tu chính lần thứ 3 ngày 09/09/2006 - Ủy Ban Tu Chính Nội Quy

 

TRANG CHÍNH